Udar/SM

spotkanie z konsultantem wojewódzkim

24 marca 2022 r.

8 września 2022 r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na cykl spotkań dotyczących dwóch ważnych chorób układu nerwowego – udaru mózgu oraz stwardnienia rozsianego, realizowany przez konsultantów wojewódzkich, prof. Alinę Kułakowską oraz prof. SUM Anettę Lasek-Bal dla neurologów województw podlaskiego oraz śląskiego. Spotkania są odpowiedzią na Państwa sugestie i będą okazją do wspólnego przedyskutowania obecnych problemów i wymiany doświadczeń. Podczas każdego z nich zaplanowano dwie prezentacje dot. udaru mózgu i stwardnienia rozsianego oraz czas na dyskusję. 

Udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności oraz zgonu.
Dzięki nowym technologiom diagnostycznym, terapeutycznym oraz reorganizacji systemu ochrony zdrowia wprowadzonym w ostatnich latach udało się zredukować stopień poudarowej niepełnosprawności oraz zoptymalizować terapię wtórną choroby. Przedmiotem spotkań z konsultantkami wojewódzkimi w dziedzinie neurologii będą zagadnienia dotyczące diagnostyki i terapii choroby, w tym trudne decyzje i wyzwania kliniczne. 

Stwardnienie rozsianego (SM) jest ciężką przewlekłą chorobą, która u 80% nieleczonych chorych doprowadza do znacznego inwalidztwa i skraca długość życia o ok. 10 lat. Dowody naukowe wskazują, że leczenie modyfikujące przebieg stwardnienia rozsianego jest tym skuteczniejsze im na wcześniejszym etapie choroby zostało wprowadzone. W związku z tym terapia powinna być rozpoczynana bezzwłocznie po ustaleniu rozpoznania. Każdy neurolog musi znać zasady diagnostyki różnych postaci klinicznych SM, prowadzenia terapii modyfikującej przebieg choroby, leczenia rzutów i leczenia objawowego. Właśnie tym praktycznym zagadnieniom będą poświęcone poszczególne „Spotkania z konsultantem”.

WYKŁADOWCY

Alina Kułakowska

Alina Kułakowska

Prof. dr hab. n. med.

 

Konsultant d/s neurologii w województwie podlaskim, zastępca kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, sekretarz Zarządu Głównego PTN, członek Zarządu Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN.

Prof. Kułakowska uczestniczyła aktywnie w przygotowaniu zaleceń Sekcji SM i Neuroimmunologii dotyczących diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego, stanowiska Sekcji na temat leczenia SM w okresie pandemii COVID-19 oraz szczepień chorych na stwardnienie rozsiane przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Ponadto prof. Kułakowska była zaangażowana w działania, które doprowadziły do zmiany zapisów programów lekowych leczenia stwardnienia rozsianego – co dało lekarzom prowadzącym programy większą możliwość podejmowania niezależnych decyzji terapeutycznych i oparło zasady stosowania leków przede wszystkim na zapisach charakterystyk produktów leczniczych

Anetta Lasek-Bal

Anetta Lasek-Bal

Dr hab. n. med., prof. SUM

 

 Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach oraz Lekarzem Kierującym Oddziałem Neurologii w Centrum Leczenia Udaru Mózgu, Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach; od 2017 r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii.

             HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

Spotkanie nr 1

24 marca 2022

Spotkanie nr 2

8 września 2022

SPONSORZY

Kontakt:

Karolina Jasińska

Tel.:  536 770 087
E-mail: k.jasinska@90consulting.pl

REGULAMIN: CYKL WEBINARÓW UDAR/SM: spotkanie z konsultantem wojewódzkim

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.webinary.90c.pl/warsztatysm dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.webinary.90c.pl/warsztatysm

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

  • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

  • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
  • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.