RAK STERCZA

WIELODYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO TERAPII PO NIEPOWODZENIU LECZENIA MIEJSCOWEGO I W CHOROBIE Z PRZERZUTAMI

14 maja 2022 | ONLINE

Szanowni Państwo!

Postępowanie we wcześnie zaawansowanym raku stercza, zwłaszcza u chorych z grupy niskiego oraz pośredniego ryzyka progresji jest ustalone i łączy się z bardzo dobrym rokowaniem. Przedmiotem wzrastającego zainteresowania jest ustalenie zasad optymalnej diagnostyki i łączenia metod terapeutycznych w chorobie zaawansowanej, z przerzutami do węzłów chłonnych i z przerzutami odległymi. Szczególne miejsce zajmują chorzy na granicy wskazań do leczenia miejscowego, w tym radioterapii, nowoczesnej hormonoterapii i leczenia cytostatycznego. Pojawiają się nowe metody diagnostyki raka gruczołu krokowego wykorzystujące badanie PET RM. Dostępne są zaawansowane narzędzia statystyczne i metody sztucznej inteligencji w prognozowaniu rokowania i odpowiedzi na leczenie. Regularnie publikowane są wyniki badań klinicznych poświęconych integracji nowych strategii terapeutycznych w przerzutowym raku stercza w fazie wrażliwości i oporności na kastrację. Zaproszeni do udziału w konferencji znakomici wykładowcy postarają się uporządkować aktualną wiedzę w tym zakresie.

Zapraszam do udziału w konferencji.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

WYKŁADOWCY

Dr hab. n. med. Artur Antoniewicz

Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Dr n. med. Łukasz Kuncman

Dr hab. med. Adam Maciejczyk, prof. UM

Dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO

Prof. dr hab. med. Piotr Milecki

Prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

Dr n. med. Iwona Skoneczna

Dr n. med. Joanna Socha

Dr n. med. Konrad Stawiski

Prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Dr n. med. Piotr Wojcieszek

PROGRAM
14 maja 2021, godz. 09:00

SESJA I – Diagnostyka w raku stercza

09.00 – 09.20

Zastosowanie PET RM w diagnostyce raka gruczołu krokowego

– prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

09.20 – 09.40

Zastosowanie zaawansowanych narzędzi statystycznych i sztucznej inteligencji w prognozowaniu rokowania i odpowiedzi na leczenie w raku gruczołu krokowego

– dr n. med. Konrad Stawiski

SESJA II – Rak stercza pN+

09.40 – 10.00

Prostatektomia idealna; załonowa, laparoskopowa czy robotyczna?

– prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

10.00 – 10.20

Radioterapia elektywna czy selektywna? Jak ją przeprowadzić?

– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM

10.20 – 10.40

Strategia leczenia hormonalnego – jakie leczenie i jak długo?

– dr n. med. Iwona Skoneczna

SESJA III – Kryteria nawrotu biochemicznego i klinicznego po radykalnej prostatektomii (debata)

10.40 – 11.00

Głos urologa

– dr hab. n. med. Artur Antoniewicz

11.00 – 11.20

Głos onkologa radioterapeuty

– dr n. med. Piotr Wojcieszek

11.20 – 11.30

Dyskusja

SESJA IV – Nawrót po radykalnej prostatektomii

11.30 – 11.50

Czy są wskazania do wczesnej, uzupełniającej radioterapii?

– dr n. med. Łukasz Kuncman

11.50 – 12.10

Planowanie radioterapii pooperacyjnej krok po kroku. Kiedy obejmować pola węzłowe?

– dr n. med. Joanna Socha

12.10 – 12.30

Kiedy radioterapię ratującą kojarzyć z ADT?
– patronat firmy Ipsen

– dr hab. n. med. Jakub Kucharz

12.30 – 12.50

Jak prawidłowo rozpoznać stadium choroby M0 CRPC? Adekwatna diagnostyka obrazowa w świetle zapisów programu lekowego B.56.
wykład sponsorowany firmy Bayer

dr n. med. Bożena Sikora-Kupis 

12.50 – 13.05

Przerwa reklamowa

SESJA V – Rak stercza wrażliwy na kastrację M1

13.05 – 13.25

Choroba low volume vs choroba oligometastatyczna – która definicja jest bardziej przydatna dla klinicysty?

– dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO

13.25 – 13.45

Strategia radioterapii w odniesieniu do ogniska pierwotnego i synchronicznych zmian przerzutowych

– prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

13.45 – 14.05

Deprywacja androgenowa u chorych na raka gruczołu krokowego w praktyce klinicznej onkologa radioterapeuty
– wykład sponsorowany firmy Recordati

– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

SESJA VI – Rak stercza oporny na kastrację M0 i M1 (debata)

Hormonoterapia nowej generacji i chemioterapia w opornym na kastrację raku stercza M0/M1

14.05 – 14.25

Pole działania dla onkologa radioterapeuty

– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

14.25 – 14.45

Pole działania dla onkologa klinicznego

– prof. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

14.45 – 15.00

Dyskusja

15.00

Zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

SPONSORZY

Kontakt:

Patryk Brzozowski

Tel.:  731 009 889
E-mail: p.brzozowski@90consulting.pl

REGULAMIN: RAK STERCZA – WIELODYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO TERAPII PO NIEPOWODZENIU LECZENIA MIEJSCOWEGO I W CHOROBIE Z PRZERZUTAMI

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.webinary.90c.pl/rakstercza dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.webinary.90c.pl/rakstercza

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

  • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

  • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
  • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2022 r.