II Konferencja Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

„Neurorehabilitacja jako kluczowy składnik leczenia schorzeń układu nerwowego

przy współpracy z:

Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

8 kwietnia 2022 | ONLINE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu własnym oraz grona Wykładowców zapraszam na II Konferencję Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbędzie się w terminie 8 kwietnia 2022r. w formule on-line.

Spotkanie będzie okazją do wspólnego przedyskutowania poruszanych problemów i wymiany doświadczeń. Zapraszam do aktywnego udziału i zadawania pytań Wykładowcom, którzy na co dzień są świetnymi praktykami i mają odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prezentowanej podczas spotkania tematyki.

Do zobaczenia już wkrótce!

Iwona Sarzyńska-Długosz
Przewodnicząca Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

KOMITET NAUKOWY

WYKŁADOWCY

Przewodnicząca:
Iwona Sarzyńska-Długosz

Członkowie:
Bożena Kłysz
Beata Łabuz-Roszak
Elżbieta Miller
Iwona Rotter
Jarosław Szczygieł
Jacek Zaborski

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
Dr n. med. Jarosław Szczygieł
Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
Mgr Adam Siger
Dr n. med. Bożena Kłysz
Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
Dr n. med. Jacek Zaborski
Lek. Anna Blaszkowska
Dr hab. n. med. Iwona Rotter
Lek. Anna Mazur
Wojciech Machajek
Agnieszka Dąbkowska

PROGRAM
8 kwietnia 2022

14.55 – 15.00

Otwarcie Konferencji

– Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 

15.00 – 16.10

SESJA I Głębokie zaburzenia świadomości – jak możemy pomóc

15.00 – 15.20

Śpiączka mózgowa – przyczyny i sposoby rehabilitacji chorych w stanie śpiączki

– lek. Anna Blaszkowska

15.20 – 15.40

Pacjent wybudzony ze śpiączki i co dalej?

– dr n. med. Jarosław Szczygieł

15.40 – 16.00

Zespół zamknięcia – trudny problem w neurorehabilitacji

– dr n. med. Bożena Kłysz

16.00 – 16.10

Dyskusja

16.10 – 17.20

SESJA II Rehabilitacja po udarze mózgu

16.10 – 16.30

Wpływ sarkopenii na efekty rehabilitacji u pacjentów po udarze mózgu

– dr hab. n. med. Iwona Rotter

16.30 – 16.50

Rehabilitacja dysfunkcji kończyny górnej po udarze mózgu w oparciu o dostępne dowody naukowe 

– dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

16.50 – 17.10

Wpływ płci na efekty wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu

– lek. Anna Mazur

17.10 – 17.20

Dyskusja

17.20 – 17.30

PRZERWA

17.30 – 18.40

SESJA III Spastyczność po udarze mózgu – nadal istniejący problem terapeutyczny

17.30 – 17.50

Możliwości leczenia spastyczności po udarze mózgu i ich wykorzystanie
wykład sponsorowany firmy Allergan

– dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

17.50 – 18.10

Leczenie spastyczności poudarowej z punktu widzenia lekarzy neurologów i lekarzy POZ – aktualna sytuacja i wyzwania
wykład sponsorowany firmy Ipsen

– dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek

18.10 – 18.30

Leczenie spastyczności po udarze z perspektywy pacjentów, opiekunów i fizjoterapeutów – Rola rehabilitacji po podaniu toksyny botulinowej w terapii spastyczności kończyny górnej

– mgr Adam Siger

18.30 – 18.40

Dyskusja

18.40 – 19.50

SESJA IV Neurorehabilitacja w pandemii COVID-19

18.40 – 19.00

Wpływ pandemii COVID-19 na rehabilitację – co się zmieniło?

– dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

19.00 – 19.20

Optymalizacja leczenia i rehabilitacji SM w dobie pandemii

– dr n. med. Jacek Zaborski

19.20 – 19.40

Long-COVID – metody terapii
wykład sponsorowany firmy Alfasigma

– dr hab. n. med. Ewa Krzystanek

19.40 – 19.50

Dyskusja

19:50 – 20:40

SESJA V Rola organizacji społecznych w neurorehabilitacji

19.50 – 20.00

Kampania: www.zyciepoudarze.pl – Fundacja Chorób Mózgu

– Wojciech Machajek

20.00 – 20.10

Kampania: #Tajnikispastyki – Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

– Agnieszka Dąbkowska

20.10 – 20.20

Fundacja Udaru Mózgu

– Adam Siger

20.20 – 20.40

Dyskusja, uwagi końcowe

20.40

Zakończenie Konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

SPONSORZY

Kontakt:

Patryk Brzozowski

Tel.:  731 009 889
E-mail: p.brzozowski@90consulting.pl

REGULAMIN: Konferencji Neurorehabilitacja jako kluczowy składnik leczenia schorzeń układu nerwowego

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja zwany dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

  • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

  • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
  • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2022 r.