III Konferencja Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Neurorehabilitacja jako kluczowy składnik leczenia schorzeń układu nerwowego

przy współpracy z:

Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
oraz 
z Komitetem Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

31 marca 2023 | ONLINE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu własnym oraz grona Wykładowców zapraszam na III Konferencję Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbędzie się w terminie 31 marca 2023r. w formule on-line.

Spotkanie będzie okazją do wspólnego przedyskutowania poruszanych problemów i wymiany doświadczeń. Zapraszam do aktywnego udziału i zadawania pytań Wykładowcom, którzy na co dzień są świetnymi praktykami i mają odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prezentowanej podczas spotkania tematyki.

Do zobaczenia już wkrótce!

Iwona Sarzyńska-Długosz

Przewodnicząca Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Przewodnicząca Komisji kompleksowej Rehabilitacji
Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 
Polskiej Akademii Nauk

KOMITET NAUKOWY

WYKŁADOWCY

Przewodnicząca:
Iwona Sarzyńska-Długosz

Członkowie:
Bożena Kłysz
Beata Łabuz-Roszak
Elżbieta Miller
Iwona Rotter
Jarosław Szczygieł
Jacek Zaborski

 • Dr n. med. Bożena Kłysz
 • Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 • Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
 • Prof. dr hab. n. med. Józef Opara
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska
 • Dr hab. n. med. Iwona Rotter
 • Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • Dr n. med. Jarosław Szczygieł
 • Dr n. med. Jacek Zaborski

PROGRAM

Piątek, 31 marca 2023

14:30 – 14:35 Otwarcie Konferencji
– Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 

14:35 – 16:05 SESJA I
PROBLEMY SKUTECZNEJ FARMAKOTERAPII PACJENTÓW NA ODDZIAŁACH REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

14:35 – 14:55 Leki przeciwzakrzepowe na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej – komu, kiedy i jak długo?
– Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, Prof. UO

14:55 – 15:15 Leczenie zaburzeń lipidowych – co jeszcze możemy zrobić dla pacjenta po udarze mózgu leczonego na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej?
– Prof. dr hab. n. med. Iwona Rotter

15:15 – 15:35 Toksyna botulinowa – dla kogo i kiedy?
– Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

15:35 – 15:55 Aktywność fizyczna czy farmakoterapia jako integralny element rehabilitacji osób z zaburzeniami funkcjonowania poznawczego
– Dr n. med. Jacek Zaborski

15:55 – 16:05 Dyskusja

16:05 – 17:15 SESJA II
REHABILITACJA W CHOROBIE PARKINSONA

16:05 – 16:25 Jak utrzymać sprawność ruchową w chorobie Parkinsona? – zasady i metody postępowania rehabilitacyjnego
– Dr n. med. Bożena Kłysz

16:25 – 16:45 Czy jest możliwy powrót do sprawności pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona?
– Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

16:45 – 17:05 Neuroprotekcyjne działanie aktywności fizycznej w chorobie Parkinsona
– Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

17:05 – 17:15 Dyskusja

17:15 – 17:20 Przerwa reklamowa

17:20 – 18:50 SESJA III
REHABILITACJA W STWARDNIENIU ROZSIANYM – CO MÓWIĄ WYTYCZNE

17:20 – 17:40 Diagnostyka i rehabilitacja zaburzonych funkcji poznawczych w SM
– Dr hab. n. med. Katarzyna Polanowska

17:40-18:00 Zdolność chodu – najważniejsza funkcja dla pacjentów z SM
Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

18:00 – 18:20 Fizykoterapia w SM
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

18:20 – 18:40 Postępowanie rehabilitacyjne jako metoda leczenia objawowego w SM – spastyczność, ataksja i drżenie, pęcherz neurogenny, zmęczenie
Dr n. med. Jacek Zaborski

18:40 – 18:50 Dyskusja

18:50 – 20:20 SESJA IV
BADANIA KLINICZNE W REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ – NOWOCZESNE TERAPIE

18:50 – 19:10 Neuromodulacja w rehabilitacji neurologicznej – co mówią badania
Prof. dr hab. n. med. Józef Opara

19:10 – 19:30 Wirtualna rzeczywistość – dowody naukowe
– Dr n. med. Jarosław Szczygieł

19:30 – 19:50 Telerehabilitacja w chorobach neurologicznych – kiedy warto rozważyć?
– Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak Prof. UO

19:50 – 20:10 Badania kliniczne w rehabilitacji neurologicznej – jak programować aby uzyskać wiarygodne rezultaty?
– Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller

20:10 – 20:20 Dyskusja

20:20-20:30 Uwagi końcowe, plany prac Sekcji Neurorehabilitacji, zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

SPONSORZY

Kontakt:

Patryk Brzozowski

Tel.:  731 009 889
E-mail: p.brzozowski@90consulting.pl

REGULAMIN: Konferencji Neurorehabilitacja jako kluczowy składnik leczenia schorzeń układu nerwowego

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja zwany dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

 • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
 • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2023 r.