KARDIO
AKADEMIA

Interdyscyplinarne podejście do opieki nad pacjentem kardiologicznym

Cykl webinarów

Strefa VOD

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów, którego celem jest prezentacja interdyscyplinarnego podejścia do opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Szkolenie skierowane jest do lekarzy POZ, internistów, lekarzy rodzinnych oraz kardiologów.

Gospodarzem spotkań będzie Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, którego gościem w każdym odcinku serii KardioAkademii będzie inny wybitny specjalista i doskonały mówca

15 lutego 2024

Spotkanie #5, godzina 19:00

Online

REJESTRACJA

Tylko dla nowych uczestników. 

Strefa VOD

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
przewodniczący

Program

Spotkanie #5

Czwartek, 15.02.2024, godzina 19:00

Temat odcinka:
„Niestandardowe sytuacje w opiece nad pacjentem kardiologicznym

Prowadzący spotkanie:
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Zaproszony ekspert:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

 

19:00 – 19:05
Powitanie uczestników spotkania.

19:05 – 20:05
Dyskusja ekspertów
 „Niestandardowe sytuacje w opiece nad pacjentem kardiologicznym”  

20:05 – 20:35
Sesja pytań i odpowiedzi.

20:35
Zakończenie spotkania

Sponsor

STREFA VOD

Spotkanie #1

„Jak powinna wyglądać opieka nad pacjentem kardiologicznym?”

Przejdź do webinaru >>>

 • Jak powinna wyglądać opieka nad pacjentem kardiologicznym? – okiem kardiologa.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

 • Jak powinna wyglądać opieka nad pacjentem kardiologicznym? – okiem lekarza rodzinnego.

Dr n. med. Michał Sutkowski

 • Q&A

 

Spotkanie #2

„Wielochorobowość u pacjenta internistycznego. Serce, nerki i naczynia”

Przejdź do webinaru >>>

Prowadzący spotkanie:
prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Zaproszony ekspert:
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

 • Dyskusja ekspertów„Wielochorobowość u pacjenta internistycznego. Serce, nerki i naczynia”
 • Q&A

 

 

Spotkanie #3

Pacjent kardiologiczny po udarze

Przejdź do webinaru >>>

 • Prowadzący spotkanie:
  prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
  Zaproszony ekspert:
  prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal

  • Dyskusja ekspertów„Pacjent kardiologiczny po udarze”
  • Q&A

Spotkanie #4

Opieka nad pacjentami leczonymi inwazyjnie – co każdy wiedzieć powinien?

Przejdź do webinaru >>>

 • Prowadzący spotkanie:
  prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
  Zaproszony ekspert:
  prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam
  • Dyskusja ekspertów„Pacjent kardiologiczny po udarze”
  • Q&A

Regulamin

REGULAMIN CYKLU NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO ONLINE „KARDIO AKADEMIA”

 

1) Postanowienia ogólne

Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Organizatorem cyklu naukowo-szkoleniowego online „Kardio Akademia”, (dalej: „Warsztaty”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

Administrator danych osobowych: Firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

Uczestnik: Osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Warsztaty poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej, tj.: webinary.90c.pl/plrakpluca lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Warsztatów.

Potwierdzenie udziału: Komunikat wysyłany przez Organizatora Warsztatów w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach oraz obowiązują wszystkich Uczestników bez wyjątku.

2)  Zasady uczestnictwa

Warsztaty „Kardio Akademia”, odbywa się wyłącznie w formule online, to jest w formie transmisji wydarzeń objętych programem Warsztatów na przewidzianej do tego stronie internetowej. Wykluczona jest obecność Uczestników w miejscu, z którego transmitowane są wydarzenia Warsztatów.

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie internetowej Warsztatów lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Warsztatów.

Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Warsztatach drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.

Uczestnik w chwili zgłoszenia zobowiązany jest do posiadania ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Warsztatów.

Zaproszenie wraz z linkiem i hasłem przesłane będzie do uczestnika min. 2 dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów.

Uczestnik jest zobowiązany zachować dane do logowania wyłącznie dla siebie i nie udostępniać ich osobom trzecim.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także nakłada obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem

Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc.

Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Warsztatami („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika Warsztatów. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w Regulaminie.

Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

Urządzenie mające dostęp do sieci Internet,

Dostęp do konta poczty elektronicznej,

Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.

O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Warsztatów odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Warsztatach.

Organizator Warsztatów odbywających się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

 • problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
 • niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika Warsztatów oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
 • niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Warsztatach,
 • wady sprzętu komputerowego Uczestnika,
 • brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika oraz parametry techniczne łącza internetowego wykorzystywanego przez Uczestnika,
 • nieprawidłową obsługę strony internetowej przez Uczestnika,
 • inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Warsztatach niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

3) Rezygnacja

Rezygnację z udziału w Warsztatach można zgłosić wyłącznie drogą mailową, na następujący adres: biuro@90consulting.pl

Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.

Rezygnacja z udziału w Warsztatach zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez e-mail.

4) Reklamacje

Wszelkie reklamacje Uczestników Warsztatów wobec Organizatora powinny być zgłaszane

w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

Reklamacje Uczestników Warsztatów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni

od dnia zakończenia Warsztatów.

Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

5) Ochrona danych osobowych

Administrator Państwa danych osobowych jest firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą
w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym.

Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów warsztatowych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Mają Państwo prawo:

 • wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

6) Postanowienia końcowe

Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,

do odwołania, przełożenia lub zmiany formuły Warsztatów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@90consulting.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

Warsztaty online mają charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.

W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Warsztatach nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów lub imprez towarzyszących i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Warsztatach.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Warsztatów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Warsztatów.

Kontakt

Karolina Jasińska

536 770 087

k.jasinska@90consulting.pl