RAK STERCZA

Wyzwania w 2021 roku

„Next Generation Imaging” Badanie PET/CT

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

       Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniających się czasach i praktycznie każdego miesiąca badania naukowe dostarczają nam nowych bardzo istotnych informacji, które możemy wykorzystać w codziennej praktyce.

Jednym z wyzwań współczesnej onkologii jest rak stercza będąc najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn w Polsce. Z tego też względu każda informacja dotycząca możliwości poprawy wyników leczenia powinna zbudzić nasze zainteresowanie. Obszarem skąd ostatnio napływa szereg nowości jest szeroko pojmowana diagnostyka obrazowa, a jednym z jej istotnych elementów jest Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET).

W związku z tym w dniu 13 maja 2021 roku zaplanowaliśmy Konferencję poświęconą obrazowaniu nowej generacji w raku stercza „Next Generation Imaging”, która otwiera ciąg spotkań naukowych poświęconych roli między innymi w radioterapii, leczeniu operacyjnym i leczeniu systemowym kolejno:

I Konferencja – badaniu PET/CT&PET/MRI: „Next Generation Imaging”, II Konferencja – badaniu Rezonansu Magnetycznemu, III Konferencja – Sztucznej Inteligencji (AI) & Badaniom Molekularnym.

Z poważaniem,
prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

WYKŁADOWCY

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
  Konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, Kierownik Zakładu Radioterapii I, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
  Prezes PTRO, Łódź
 • dr hab. n. med. Witold Cholewiński
  Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
 • dr n. med. Piotr Tomczak
  Katedra i Klinika Onkologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
  Prezes PTU, Kraków
 • dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP
  CMKP, Warszawa
 • prof. Barbara Jereczek-Fossa
  Head of Radiotherapy, European Institute of Oncology, University of Milan, Italy
 • dr hab. n. med. Andrzej Antczak
  Kierownik Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

PROGRAM
13 maja 2021, godz. 17:30

17.30 – 17.35

Wstęp 

– Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

17.35 – 17.55

Badanie PET/CT: Czy istnieją różnice pomiędzy radioznacznikami, kiedy najlepiej stosować badanie? Co nowego na horyzoncie?

– Dr hab. n. med. Witold Cholewiński

17.55 – 18.15

Badanie PET/CT przed radykalną prostatektomią 

– Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

18.15 – 18.35

Badanie PET/CT przed radioterapią

– Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

18.35 – 18.55

Badanie PET/CT po RP

– Dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP

18.55 – 19.05

Przerwa

19.05 – 19.25

Degareliks Antagonista GnRH – obecne miejsce w leczeniu chorych na raka stercza

– Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Wykład pod patronatem firmy Ferring

19.25 – 19.45

Badanie PET/CT w trakcie kontroli po RP i po RT

 – Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

19.45 – 20.05

RT w chorobie oligometastatycznej

– Prof. Barbara Jereczek-Fossa

20.05 – 20.25

Jak metody diagnostyki i leczenia wpływają na przebieg zaawansowanego raka stercza? – przypadek kliniczny

– Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki

Wykład sponsorowany firmy Ipsen

20.25 – 20.55

Debata

– Dr hab. n. med. Witold Cholewiński, Prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, Dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP, Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki, Prof. Barbara Jereczek-Fossa, Dr n. med. Piotr Tomczak

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

SPONSORZY

Kontakt:

Patryk Brzozowski

Tel.:  731 009 889
E-mail: p.brzozowski@90consulting.pl

REGULAMIN: Rak Stercza – wyzwania 2021

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.webinary.90c.pl/rakstercza dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.webinary.90c.pl/rakstercza

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

 • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
 • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
 • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
 • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2021 r.