I Konferencja Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

„Neurorehabilitacja – integralny element
terapii schorzeń układu nerwowego”

przy współpracy z:

Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

22 czerwca 2021

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu własnym oraz grona Wykładowców zapraszam na I Konferencję Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbędzie się w terminie 22 czerwca 2021r. w formule on-line.

Inauguracyjne spotkanie lekarzy neurologów zainteresowanych wdrażaniem  pozafarmakologicznych metod terapii pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego ma na celu wskazanie roli neurorehabilitacji jako integralnego elementu opieki.

W czasie konferencji w 4 kolejnych sesjach wykładowych przedstawione zostaną nowoczesne metody terapeutyczne stosowane w neurorehabilitacji, problematyka rehabilitacji i terapii w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego, oczekiwania pacjentów i zasady rehabilitacji po leczeniu toksyną botulinową oraz kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym.

Spotkanie będzie okazją do wspólnego przedyskutowania poruszanych problemów i wymiany doświadczeń. Zapraszam do aktywnego udziału i zadawania pytań Wykładowcom, którzy na co dzień są świetnymi praktykami i mają odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prezentowanej podczas spotkania tematyki.

Na zakończenie Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do włączenia się do aktywnego udziału w pracach sekcji (uprawnieni do wzięcia udziału w głosowaniu są aktywni członkowie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w pracach Sekcji Neurorehabilitacji)

Do zobaczenia już wkrótce!

Iwona Sarzyńska-Długosz
Przewodnicząca Sekcji Neurorehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

WYKŁADOWCY

Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
Dr n. med. Szczepan Iwański
Dr n. med. Bożena Kłysz
Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
Mgr Adam Siger
Dr n. med. Jarosław Szczygieł
Dr Wojciech Wicha
Dr n. med. Jacek Zaborski

PROGRAM
22 czerwca 2021

14.55 – 15.00

Otwarcie Konferencji

– Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 

15.00 – 16.00

SESJA I Nowoczesne metody terapeutyczne w neurorehabilitacji

15.00 – 15.20

Farmakologiczne metody wspierania rehabilitacji po udarze mózgu

– Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 

15.20 – 15.40

Exe-system – aplikacja do wspomaganej komputerowo terapii chorych z dysfunkcjami wykonawczymi

– Dr n. med. Szczepan Iwański  

15.40 – 16.00

Czy egzoszkielet ma zastosowanie w terapii chorych po udarze mózgu?

– Dr n. med. Jarosław Szczygieł

16.00 – 17.10

SESJA II Rehabilitacja w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego

16.00 – 16.20

Rehabilitacja w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego

– Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

16.20 – 16.40

Czy można zapobiegać chronifikacji bólu neuropatycznego? 

wykład sponsorowany firmy Sandoz

– Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

16.40 – 17.00

Leczenie żywieniowe w rehabilitacji neurologicznej

– Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

17.00 – 17.10

Dyskusja

17.10 – 17.20

PRZERWA

17.20 – 18.20

SESJA III Rehabilitacja w spastyczności i dystoniach

17.20 – 17.40

Czego oczekują pacjenci ze spastycznością? 

– wykład sponsorowany firmy Ipsen

– Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek

17.40 – 18.00

Rola rehabilitacji po podaniu toksyny botulinowej w terapii spastyczności kończyny górnej 

– Mgr Adam Siger

18.00 – 18.20

Czy rehabilitacja jest potrzebna po leczeniu toksyną botulinową z powodu kręczu karku i innych dystonii ogniskowych?

– Dr n. med. Bożena Kłysz

18.20 – 19.10

SESJA IV Kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym

– sesja pod patronatem firmy Merck

18.20 – 18.40

Kiedy rozpoczynać rehabilitację w stwardnieniu rozsianym?

– Dr Wojciech Wicha

18.40 – 19.00

Witamina D w stwardnieniu rozsianym – fakty i mity

 wykład sponsorowany firmy Biofarm

– Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek

19.00 – 19.20

Opieka nad pacjentami z pęcherzem neurogennym – rehabilitacja

– Dr n. med. Jacek Zaborski

19.20 – 19.40

Dyskusja

19:40 – 20:40

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271)

SPONSORZY

Kontakt:

Patryk Brzozowski

Tel.:  731 009 889
E-mail: p.brzozowski@90consulting.pl

REGULAMIN: Neurorehabilitacja – integralny element terapii schorzeń układu nerwowego

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja zwany dalej „Serwisem”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć 90Consulting Radosław Lipiński, adres: ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa;

Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobą fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć konferencję, warsztat lub inny rodzaj zorganizowanego wydarzenia, w trakcie którego Użytkownicy korzystają z Systemu www.webinary.90c.pl/neurorehabilitacja

Usłudze – należy przez to rozumieć dostarczenie Użytkownikowi narzędzia umożliwiającego tworzenie Wydarzeń oraz usług dodatkowych stanowiących elementy składowe Wydarzenia lub uzupełniające Wydarzenie.

Uczestniku wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który korzysta z Usługi
w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu;

Organizatorze wydarzenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który jest uprawniony do zarządzania Wydarzeniem w Systemie.

Opiekunie – należy przez to rozumieć przedstawiciela Usługodawcy udzielającego wsparcia Organizatorowi wydarzenia w obsłudze Systemu.

  • WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Dostęp do Usługi możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego posiadającego połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari.

Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest zalogowanie się Użytkownika przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od Usługodawcy lub unikalnego adresu URL wygenerowanego przez System i udostępnionego Użytkownikowi w wiadomości e-mail.

  • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. COOKIES.

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników (Uczestników wydarzenia).

Organizator wydarzenia odpowiada za legalność pozyskania i udostępnienia Usługodawcy danych osobowych Uczestników wydarzenia w celu skorzystania przez nich z Usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych przez Usługodawcę oraz wykorzystana plików cookies określa Polityka prywatności Serwisu.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z należytą starannością.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  • trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usługi lub nieprawidłowego funkcjonowania Usługi;
  • skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika;
  • skutków naruszenia przez Użytkownika Regulaminu;
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi (login i hasło, adres URL) przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych danych na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo niedostatecznego zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
  • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszystkie możliwe reklamacje Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pośrednictwem listu poleconego skierowanego na adres siedziby Usługodawcy lub adres poczty elektronicznej: biuro@90consulting.pl

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możliwość zalogowania się przez Użytkownika do Systemu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności, rozpoczęcia świadczenia nowych usług lub zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usługi oraz postanowieniami Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2021 r.